Privacy verklaring

SCHOONHEIDSSALON DERMA NATURALE

Datum: mei 2018
06-10481778/ info@dermanaturale.nl
Schoonheidssalon Derma Naturale hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Schoonheidssalon Derma Naturale houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Schoonheidssalon Derma Naturale zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.  
1.    Verwerking van persoonsgegevens van klanten Persoonsgegevens van klanten worden door Schoonheidssalon Derma Naturale verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):Het maken van een afspraak;Versturen van een bevestigingse-mail;Versturen van een herinnerings-sms;Eventueel annuleren van een afspraak;Op de hoogte zijn van gegevens over gezondheid die van groot belang zijn voor de behandeling.Grondslag voor deze persoonsgegevens is:De behandelafspraak die de klant heeft gemaakt bij Schoonheidssalon Derma Naturale Wanneer de klant via de website een afspraak maakt, dient hij / zij te bevestigen het Privacy Statement te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. In de salon dient de klant het toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen, alvorens de gezondheidsgegevens en / of foto’s worden vastgelegd.Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Schoonheidssalon Derma Naturale de volgende persoonsgegevens van u:Naam;Telefoonnummer;AdresE-mailadres;Gegevens over gezondheid MedicijngebruikAllergieënEventuele huidaandoeningZiektes, neurologische aandoening of bloedvatafwijkingenLevensstijlRegelmatig/onregelmatigRokenZonnebank gebruikGebruik van verzorgingsproductenHuidanalyseHuidgevoeligheid met betrekking tot UV-stralen.Eventueel (geanonimiseerde) foto’s, enkel met uw uitdrukkelijke toestemming, voor bijvoorbeeld before-and-after foto’s op Social Media.Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:Gegevens worden over langere periode bewaard.
2.    Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door Schoonheidssalon Derma Naturale verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):Informatieverstrekking in de vorm van een digitaal bericht.Grondslag voor deze persoonsgegevens is:Informatieaanvraag via e-mail of mondeling.Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Schoonheidssalon Derma Naturale de volgende persoonsgegevens van u vragen:Naam;Telefoonnummer;E-mailadres.Uw persoonsgegevens worden door Schoonheidssalon Derma Naturale opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:Gedurende de periode dat men gezien wordt als geïnteresseerde. 
3.    Verstrekking aan derden Schoonheidssalon Derma Naturale zal de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft
.4.    Binnen de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
5.    Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
6.    Bewaartermijn Schoonheidssalon Derma Naturale bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
7.    Beveiliging Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;Onze systemen zijn beveiligd door AVG Internet Security;Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
8.    Rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
9.    Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
10.   Vragen Als u naar aanleiding van ons Privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.
11.   Contactgegevens Schoonheidssalon Derma NaturaleKapelweg 585731 VJ Mierlo(T) 06-10481778(E) info@dermanaturale.nlAlle rechten voorbehouden – Privacybeleid